Silikon Vadisindә nәlәr gördüm? (ABŞ gündәliyi #2)

Amerika ilә ilk tanışlığım Kolorado ştatının Denver şәhәrindәn başladı.

 


ABŞ səfəri haqda digər yazılar:

    

 

Әslindә tәyyarә bileti alarkәn mümkün tranzit şәhәrlәr arasından Denveri tәsadüfәn seçmәmişdim. Yaxın dostumuz, Azәrbaycanda SMM sahәsindә öz imzasını atmış, imzasını atan kimi dә Denverә köçәn Fәrhad Әlәkbәrovla görüşmәyi planlaşdırırdım. Fәrhad mәni Denver aeroportunda qarşıladı, aeroportdan şәhәrin mәrkәzinә yarım saata çatdıq.

Denverә gecә çatmışdım deyә demәk olar hәr yer bağlı idi, ona görә Fәrhad şәhәrlә ümumi tanış etdi, açıq olan bir kafe tapdıq, kofe içә bildik, bu müddәtdә dә Fәrhad ABŞ tәcrübәsini bölüşdü.

4 ay öncә ABŞ-a gәlmәsinә baxmayaraq, artıq kifayәt qәdәr tәcrübәli olduğu hiss olunurdu. Fәrhadın gecә vaxtı mәnә vaxt ayırması olduqca xoş oldu tәbii ki.
Denverlә ümumi tanışlıqdan sonra aeroporta qayıtdıq. Növbәti uçuş Kaliforniya ştatına oldu. Növbәti iki günü San Fransiskoda oldum. Bir startapçı olaraq ABŞ-a gәlib, Silikon Vadisini görmәmәk düzgün olmazdı :)

Bu dәfә tәlәsik oldu deyә mәşhur şirkәtlәrin ofisinә daxil olmağa imkan tapmadım (öncәdәn müraciәt etmәlisәn, görüş tәyin olunmalıdır, tәsdiqlәnmәlidir vә s), amma hәm Facebook’un, hәm dә Twitter, Google, LinkedIn, Dropbox vә s. şirkәtlәrin ofisini gördüm, növbәti dәfә görüş üçün gedәsi olsam ünvan tapmaqda çәtinlik çәkmәyәcәm :)

Hәm Facebook’un, hәm dә Google’un әrazisi olduqca böyük idi. Google’un binaları arasında marşrut işlәyirdi. Dayanacaqlarda olan Google velosipedlәrindәn isә istәyәn işçi istifadә edә bilirdi.

San Fransisko normal halda bu günlәrdә soyuq olmalı olsa da, mәn olduğum hәr iki gün qәşәng gün çıxmışdı deyә sәfәrim daha maraqlı keçdi.

Hәmişә olduğu kimi, bu dәfә dә otel seçәrkәn gәzәcәyim yerlәrә vә nәqliyyat xәtlәrinә yaxın, hәm dә qәnaәtcil olanını seçmişdim. Travelodge adlı otel günü 60 dollara idi vә San Fransisko üçün bu, çox aşağı qiymәt idi. Öz-özümә deyirdim ki, gәrәk biraz bahalısını bron edәrdim, şәraiti yaxşı olmaz birdәn. Otel otağına daxil olanda isә mәәttәl qaldım. Geniş otaq, kondisioner, geniş vә müasir tәmir edilmiş ayaqyolu, böyük ekran LCD TV, ütü, fen, bir sözlә super bir otaq idi. Aeroporta da yaxın olduğu üçün çox sәrfәlidir, deyә bilәrәm. San Fransiskoya gedәndә bu oteli rahatlıqla seçә bilәrsiz.
Restoran olaraq әn xoşuma gәlәni isә “Taste In Mediterranean Food” oldu. Tәamı dadlı vә digәr yerlәrlә müqayisәdә sәrfәli qiymәtә idi.

Nәqliyyat olaraq “Samtrans” şәbәkәsinin avrobuslarından, “Caltrain” qatardan vә Uber’dәn istifadә etdim. San Fransiskonun nәqliyyatı ümumiyyәtlә çox rahatdır.

(Bir hәyәtdә 4 maşın, 4ü dә fәrqli marka :) )

Denver vә San Fransisko ilә Amerika tanışlığım başladı. Davamında isә “Digital Summit”dә iştirak etmәk üçün digәr bir nöqtәyә – Texas ştatının Dallas şәhәrinә uçdum, növbәti 2 günü orda keçirdim.

Növbәti yazıda Dallas sәfәrim vә “Digital Summit” haqda, sonra isә NyuYork sәfәrim haqda yazacam.

Az da olsa sizә Amerika haqda maraqlı mәlumatlar verә bilirәmsә bu, mәnә xoşdur. Bunu göstәrmәyinizin isә rahat bir yolu var: yazını dostlarınızla paylaşmaq :)

 


ABŞ səfəri haqda digər yazılar:

    

 

Sən necə düşünürsən? Fikrini bizimlə bölüş:

Post Author: Orxan Rzayev