​İsveçrәlilәrin problemi varmı? İsveçrә vәtәndaşının verdiyi cavab

Dayandığım yer İsveçrәnin Lugano şәhәrindә yerlәşәn San Salvatore dağının zirvәsidir (912 m). Şәhәrin mәrkәzindәn dağın zirvәsinә Funikulyor mövcud olsa da, mart-sentyabr aylarında fәaliyyәt göstәrir. Hazırda isә ora avtobusla vә ya maşınla gedilir. Avtobusun son dayanacağına çatdıqdan sonra 2.2 km piyada meşәnin içi ilә dağın zirvәsinә qalxmaq lazımdır. Funikulyor işlәmәsә dә, qәrara aldım ki, zirvәyә qalxım. […]